រំលងទៅមាតិកា

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

ពេលវេលាអាន៖ <1 នាទី

យើងប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបី ដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំឡុងពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន (មិនរាប់បញ្ចូលឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក) អំពីការចូលមើលរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រនេះ និងគេហទំព័រផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងផលិតផល និងសេវាកម្មដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តនេះ និងរបៀបការពារក្រុមហ៊ុនពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះ។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Google៖

  • Google ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបី ប្រើប្រាស់ខូឃី ដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន។
  • ជាមួយនឹងខូគី DART Google អាចនឹងបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើការចូលមើលដែលបានធ្វើឡើងទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ខ្លួន និងគេហទំព័រផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិត។
  • អ្នកប្រើប្រាស់អាចបិទខូគី DART ដោយចូលទៅកាន់ Google Ads និងគោលការណ៍ឯកជនភាពបណ្តាញមាតិកា។

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងមានគោលបំណង៖

  • ត្រូវប្រាកដថាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ/ប្រធានបទទិន្នន័យដឹង និងយល់ពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលអំពីវា ហេតុផលដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់វា និងជាមួយអ្នកដែលយើងចែករំលែកវា។
  • ពន្យល់ពីរបៀបដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់/អ្នកកាន់ទិន្នន័យចែករំលែកជាមួយយើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងដំណើរការ។
  • ដឹងពីរយៈពេលដែលទិន្នន័យនឹងត្រូវបានរក្សាទុក។
  • ពន្យល់ និងធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់/ទិន្នន័យស្គាល់អំពីសិទ្ធិ និងជម្រើសរបស់ពួកគេ និងរបៀបអនុវត្តពួកវា។
  • ស្គាល់មធ្យោបាយដែលយើងប្រើដើម្បីការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក។

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះរាល់ព័ត៌មាន/ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យរុករកដែលបានប្រមូល និងដំណើរការក្នុងអំឡុងពេលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង ឬប្រមូលតាមរយៈមធ្យោបាយដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់ណាមួយ។

ដោយប្រើគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកយល់ព្រមភ្លាមៗនូវលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារនេះ។